OO_tabs_top_left OO_tabs_top_online-people  

Spelvoorwaarden

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie geheten "Online Open", gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid People Capacity Group B.V. gevestigd te Zwolle aan het adres Wipstrikkerallee 95 en handelend onder de merknaam Online-People.

2. Deelname aan de actie Online Open staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar en ouder (hierna: 'de deelnemer'), woonachtig in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders/gerechtelijk voogd om deel te nemen aan de actie Online Open.
3. Deelnemers maken kans op de prijzen door middel van inschrijving op www.online-open.nl en met inbegrip van een juist doorlopen aanmeldingsprocedure en invoer van een geldig e-mailadres. De actie sluit 31-08-2011 (hierna: 'de Actieperiode').
4. De deelnemer kan een video uploaden t/m 31-07-2011.
5. Deelname aan de actie Online Open is gratis.
6. De winnaars van de hoofdprijzen krijgen persoonlijk bericht.
7. De prijzen kunnen niet worden uitgekeerd in contanten.
8. De prijzen worden na het verstrijken van de looptijd van de Actie, uiterlijk binnen twee maanden overhandigd/opgestuurd aan de winnaars.
9.Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Online-People.
10.Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
11.De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de actie correct, up-to-date en volledig zijn. Het juist invoeren van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Bij onvolledige en/of onjuiste gegevens kan de prijs niet worden uitgekeerd aan de deelnemer.
12.Voor het gemak van onze bezoekers, biedt Online-People onder meer links (automatische koppelingen) aan naar externe internetpagina's. Online-People is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's waarnaar op deze site een link is opgenomen of van externe pagina's waarop een link is opgenomen naar deze website en aanvaardt hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.
13. De actie Online Open is niet geldig in combinatie met andere bijzondere kortingsacties.
14.Online-People behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Online-People of derden, betrokken bij deze Actie.
15. Medewerkers, businesspartners of adviseurs van Online-People zijn uitgesloten van deze actie.
16. Op deze actie Online Open is Nederlands recht van toepassing.
17. De kosten van het Internetverkeer en/of post/telefonie m.b.t. deelname aan deze actie Online Open komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
18. Online-People behoudt zich het recht voor om registraties die niet voldoen aan de voorwaarden van deze actie, niet te honoreren. De deelnemer wordt hierover niet geïnformeerd.
19. Online-People heeft te allen tijde het recht deze actie Online Open aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers die aantoonbaar misbruik maken zonder opgaaf van reden van deze actie Online Open uit te sluiten.
Online-People is gerechtigd om deze actie Online Open zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen, de duur van deze actie te verlengen, ofwel om deze actievoorwaarden te wijzigen; dat zal door Online-People kenbaar worden gemaakt op de website www.online-open.nl
20. Online-People, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Acties.
21. Door deelname aan deze actie Online Open verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze actievoorwaarden evenals met alle beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van de actie Online Open te garanderen.
22. Wijzigingen onder voorbehoud.
23. Online-Open doneert 20 cent aan Stichting Leweza voor iedere bezoeker die via de actielink op Online-Open komt. Dit tot een totaal maximum van € 200,-

Privacy Statement
Online-People gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die bij aanmelding van de actie worden ingevoerd of achtergelaten. Zie daarvoor het Online-Open-Privacy Statement.pdf.

Up to date houden van uw gegevens
Indien er iets is gewijzigd in de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk van u.